Er is er maar 1 zoals jij!

Voorwaarden

 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

-a) Sensikids coach be-uniek  verzorgt coaching trajecten voor hoog sensitieve kinderen en hun  ouders en lezingen rond hoog sensitiviteit. Verzorgd rots en water trainingen.

b) Opdrachtgever; de natuurlijke personen en /of rechtspersonen die sensikids coachpraktijk be-uniek opdracht geeft tot het verrichten van een of meerdere diensten.

c) Overeenkomst: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen sensikids coach be-uniek en de opdrachtgever van een of meerdere diensten.

De voorwaarden zijn van toepassing op alle ( rechts) betrekkingen tussen sensi kids coach be-uniek en de opdrachtgever.

1. de opdrachtgever is verplicht om sensikids coach be-uniek voorafgaand aan de opdracht te informeren over alles wat sensikids coach be-uniek nodig kan hebben voor correct tot uitvoer brengen van de har gegeven opdracht.

2.De opdrachtgever geeft alle benodigde adresgegevens door. Deze gegevens worden door sensikids coach be-uniek gebruikt voor communicatie.

3. Sensikids coach be-uniek gaat ervan uit dat in het geval van ondersteunen van kinderen tot 21 jaar binnen een overeenkomst zoals omschreven in punt 1.c naar de praktijk komen beide ouders akkoord gaan.In die zin kan 1 van de ouders als opdrachtgever worden beschouwd door sensikids coach be-uniek tijdens de intake ,maar deze ouder zal de overeenkomst met betrekking tot de overeenkomst namens beide ouders  ondertekenen en is de opdrachtgever in dit verband.

4. De opdrachtgever wordt geïnformeerd over de kosten, de te verwachten duur van de overeenkomst en wordt geacht te betalen voor de opdracht volgens gemaakte afspraken .Voor extra werkzaamheden behalve die worden overeengekomen als opdracht( zie punt 1) zal een aparte factuur worden gemaakt.

Begrippen die van belang zijn:

a. Intake; eerste gesprek waarin diverse afspraken over de opdracht worden gemaakt

b. sessie; de bijeenkomst waarin sensikids coach be-uniek het werk zal verrichten dat noodzakelijk is volgens sensikids coach be-uniek om aan de opdracht te voldoen.

c.Training of cursus; serie bijeenkomsten waarin de kennis van de deelnemer kan worden vergroot door de informatie die door de sensikids coach be-uniek wordt door gegeven.

 

Uitvoering van de overeenkomst en afspraken omtrent kosten en betalingen.

1.sensikids coach be-uniek zal de opdracht zoals in de overeenkomst is beschreven zo goed mogelijk en naar eigen inzicht uitvoeren. Sensikids coach be-uniek is niet aansprakelijk voor resultaten en kan deze niet garanderen.

2. sensi kids coach be-uniek zal gemaakte afspraken altijd schriftelijk via e-mail bevestigen .Schriftelijk wordt bevestigd welke diensten zullen worden verricht ,wat de tarieven zijn en voor hoe lang de overeenkomst zal worden aangegaan. Hiervoor zal een intake formulier worden benut. De opdrachtgever ontvangt een kopie hiervan.

3.Indien de opdrachtgever niet voor het eind van de eerste week na de intake( 5 werkdagen) gemotiveerd bezwaar maakt en dit schriftelijk doet, zal sensikids coach be-uniek ervan uitgaan dat de opdrachtgever heeft ingestemd met de afgemaakte afspraken.

4. Sensikids coach be-uniek acht zichzelf niet verplicht verslagen van de sessies te maken voor derden .Indien op verzoek wel een verslag wordt gemaakt dan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het integer omgaan met de inhoud ervan en zal deze het verslag niet delen met derden zonder toestemming van sensikids coach be-uniek.

 

Tarieven en betalingen

5. Alle tarieven in Sensikids coach be-uniek zijn inclusief btw ( tenzij de tarieven btw vrij gesteld zijn) . Opdrachtgever ontvangt de juiste info hieromtrent.

6. Alle tarieven zijn in euro's en onderhevig aan een verhoging die eens per jaar zal worden doorgevoerd. Deze verhoging vindt plaats in Maart.

7.Indien extra kosten zijn gemaakt door sensi kids coach be-uniek om de opdracht goed te kunnen uitvoeren dan zullen deze in rekening worden gebracht dit vooraf aangekondigd aan de opdrachtgever.

8.Indien na twee weken na de verzenddatum van facturering geen betaling is gevolgd zal een herinnering worden gezonden. Na de tweede herinnering volgt een aanmaning waarmee extra kosten van 10 euro per factuur zijn gemoeid. Indien hierna nog geen betaling volgt zal een incassobureau worden ingeschakeld .Indien aan de betaling niet kan worden voldaan is sensikids coach be-uniek gerechtigd de levering van goederen/diensten op te schorten.

9. Annuleringskosten: mocht de opdrachtgever na het ondertekenen van de overeenkomst toch besluiten om de sessies te annuleren , op basis van redenen die buiten de diensten van sensikids coach be-uniek vallen, dan kunnen hier annuleringskosten voor berekend worden. Deze bedragen 15% van het totaalbedrag van de sessies.

9. Bij verhindering van de opdrachtgever is de opdrachtgever verplicht dit te melden aan sensikids coach be-uniek. Is dit niet uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak ( sessie) gedaan, kan sensikids coach be-uniek de kosten normaliter in rekening brengen.

10. indien sensi kids coach be-uniek verhinderd is aan de afspraken te voldoen zal de opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. sensikids coach be-uniek is bij verhindering in geen geval verplicht om zorg te dragen vooropvang door een derde partij noch is sensikids coach be-uniek bij verhindering in enigerlei opzicht schadeplichtig.