Er is er maar 1 zoals jij!

Aansprakelijkheid van sensikids coach be-uniek

 

Sensikids coach be-uniek is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van of samenhangt met de geleverde diensten

Indien sensikids coach be-uniek zich niet kan houden aan de overeenkomst zal deze overgaan tot vergoeding/terug betaling van de geleden schade. Sensikids coach be-uniek is gehouden de schade te vergoeden zonder omzetbelasting die de opdrachtgever verschuldigd is of zou zijn voor die ( deel)  opdracht of die ( deel) opdrachten ,waarvan de werkzaamheden onderdeel uit maken die tot schade hebben geleid.

Vertrouwelijke informatie;

Alles wat binnen sensikids coach be-uniek wordt besproken zal niet met derden worden gedeeld.dit is pas mogelijk indien de opdrachtgever schriftelijk laat weten hiermee akkoord te zijn.

In geval van dreigend gevaar voor de opdrachtgever, opdrachtnemer,, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen .Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, dan is sensikids coach be-uniek daartoe bevoegd. Omdat binnen sensikids coach be-uniek met kinderen wordt gewerkt is sensikids coach be-uniek op de hoogte van de meldingsmogelijkheden inzake vermeende kindermishandeling. 

Klachtenregeling;

Sensikids coach be-uniek verzorgt training/coaching trajecten voor hoog sensitieve kinderen en de ouders.

Geeft lezingen rondom hoog sentiviteit. wij achten zorgvuldige omgang met een deelnemer gewenst. Belangrijk is dan ook dat deze zich met eventuele klachten over de uitvoering van een training/coaching of traject kan wenden tot een klachtencommissie indien de bespreking van zijn/haar onvrede met de trainer/coach/adviseur van sensikids coach be-uniek niet tot een bevredigend resultaat leidt.

Artikel 1 begrippen deelnemer

iedereen die feitelijk deelneemt of heeft deel genomen aan een training , coaching of traject van sensikids coach be-uniek of die zich definitief hiervoor heeft aangemeld of geldig is aangemeld.

Klachtencommissie; de klachtencommissie van sensikids coach be-uniek betreffende trainingen, coaching of traject.

Training .coaching of traject; de training, coaching ,traject of enige andere bijeenkomst die door of namens sensikids coach be-uniek wordt aangeboden of georganiseerd.

Trainer/coach/adviseur; de persoon die in opdracht van sensikids coach be-uniek (onderdelen van) de training ,coaching of traject uitvoert.

klacht: iedere schriftelijke uiting van onvrede over een training, coaching of traject gericht aan de "klachtencommissie" met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen. klager; Degene die een schriftelijke klacht bij de "klachtencommissie "heeft  ingediend.

Artikel 2 ontvankelijkheid

1. de deelnemer en degene in wiens opdracht deze aan de training, coaching of traject  deelneemt of heeft deelgenomen, kan tot 3 maanden na afsluiting van de training, coaching of traject een schriftelijke klacht over de uitvoering van de training, coaching of traject indienen bij de klachten commissie.

2. De klachtencommissie kan beslissen dat een klacht die pas wordt ingediend na de in het eerste lid genoemde termijn, toch in behandeling wordt genomen, indien, naar het oordeel van de commissie, van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat hij zijn klacht eerder indiende.

3. klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld, geregistreerde klachten worden voor een periode van 3 jaar bewaard.

Artikel 3 Samenstelling van de klachtencommissie

1. de klachtencommissie bestaat in eerste instantie uit de persoon die in opdracht van sensikids coach be-uniek  ( onderdelen van) de training, coaching of traject heeft uitgevoerd en de eigenaar van de praktijk. Zij onderzoeken de klacht die in artikel 5  beschreven klachtenprocedure .

Artikel 4 Taak van de klachtencommissie

De klachtencommissie heeft de taak om bij haar ingediende klachten te onderzoeken en daarover een oordeel te geven.

Artikel 5 Klachtenprocedure

1. Nadat de klacht is ingediend krijgt de klager binnen  5 werkdagen een bericht dat zijn klacht is ontvangen.

2. De klachtencommissie onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk dan laat zij dit schriftelijk en gemotiveerd aan de klager weten.

3. Is de klacht de klacht wel ontvankelijk dan zal de persoon die in opdracht van sensikids coach be-uniek  ( onderdeel van) de training ,coaching , of het traject heeft uitgevoerd een schriftelijke reactie op deze klacht geven.

4. De klachtencommissie zendt een afschrift daarvan aan de klager.

5. is het naar het oordeel van de klachtencommissie niet mogelijk op basis van de klacht en de reactie van de betrokken trainer/coach/adviseur zich een oordeel te vormen, dan hoort de commissie de klager en de betrokken trainer/coach/ adviseur in elkaars aanwezigheid.

6. indien bovenstaande niet leidt tot tevredenheid dan kan de klager terecht bij een onafhankelijke derde: te weten Quasir    e-mail;  bemiddeling@ quasir.nl. telefoonnummer 0561-618711 Dit is kosteloos.

artikel 6 het onderdeel van de klachtencommissie en beroepsmogelijkheid

1. de klachtencommissie komt binnen 4 weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel.

2. De klachtencommissie zendt een afschrift van haar oordeel aan de klager.

3. verlenging van de in lid 1 genoemde termijn is mogelijk met 2 periodes van maximaal 4 weken.

4. Is verlenging noodzakelijk dan maakt de klachtencommissie deze velenging aan de klager bekend.

5. In het geval van beroep is het oordeel van Quasir bindend voor sensikids coach be-uniek en eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.